Erelonen

Omwille van de uitgebreidheid en de complexiteit van de materie kiezen wij er voor geen tarieven te publiceren.
Daarenboven wordt de omvang van de prestaties zeer beïnvloed door de houding van de andere partij, waarop men dikwijls geen vat heeft.

Niettemin raden wij aan om vooraf met uw raadsman goede afspraken over kosten en ereloon (inclusief gebeurlijke voorschotten/provisies) te maken.

Met kosten worden ondermeer kantoorkosten, verplaatsingskosten en aan derden (bvb. rechtbank, gerechtsdeurwaarder) voor te schieten kosten bedoeld.

Steeds meer wordt voor het ereloon een uurtarief gehanteerd, dit is een vaste vergoeding per effectief aan uw dossier gepresteerde arbeidstijd.

Een vergoeding in functie van het bekomen of gerealiseerd resultaat is een andere werkwijze.

Erelonen zijn normaliter gerelateerd tot het belang en de moeilijkheidsgraad van de zaak.

Ons kantoor rekent in verhouding tot andere kantoren hoe dan ook een concurrentieel tarief aan. Behoudens andersluidende afspraken en afhankelijk van het type dossier wordt gebruikelijk volgende tarifering (excl. BTW) toegepast: 100€ uurloon, 60€ forfaitair aanleg dossier, 7€ per brief of email, 0,5€ per kilometer verplaatsing.

Het is ook belangrijk na te gaan of er verzekeringsdekking (rechtsbijstand) bestaat en dit reeds bij een eerste contact te vermelden.

Met ingang van 2014 dient de Advocaat op kosten en ereloon 21 % BTW aan te rekenen, wat vooral gevolgen heeft voor cliënteel zonder recht op BTW-aftrek.

Een warme persoonlijke relatie tussen raadsman en cliënt
Deltalex werkt volgens de regels van de kunst